Phần mềm Quản lý hợp đồng

SmartContract hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý hợp đồng xây lắp.

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ của ban quản lý dự án thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
- Cán bộ của nhà thầu thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
- Tư vấn giám sát.

Chức năng chính

• Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, gói thầu;
- Tạo mục tiêu và các mốc tiến độ hoàn thành của hợp đồng.
- Lập kế hoạch nghiệm thu;
- Lập kế hoạch thanh toán;
- Quản lý phát sinh qua quá trình thực hiện.
• Điều hành
- Điều hành theo mục tiêu;
- Quản lý tình hình thực hiện của hợp đồng qua các biên bản nghiệm thu;
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
• Tài chính
- Quản lý các lần thành toán theo biên bản nghiệm thu;
- Lập hồ sơ quyết toán.
• Kiểm soát
- Kiếm soát tiến độ;
- Kiểm soát công tác nghiệm thu và thanh quyết toán.
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.